• Wethouder Erika Spil (P21) toen ze op 6 juni de cijfers presenteerde. Inmiddels is de positie verslechterd.

    Kuun Jenniskens

Zorgpunt: vier jaar achtereen begrotingstekort in Bunnik

ODIJK De financiële situatie van de gemeente ziet er toch niet zo rooskleurig uit, zo blijkt uit recente cijfers. In 2020 komt de gemeente 8 ton tekort en in de jaren 2021 tot 2023 is dat een bedrag tussen de 5 en de 6 ton. De gemeentewet staat vier jaar achtereen rode cijfers niet toe. Dit negatieve verloop wordt pas bij de Begroting voor 2020, die voor november op de raadsagenda staat, meegenomen. De hoop is dat dit zonder bezuinigingen kan worden opgelost. 

door Kuun Jenniskens

In de gemeenteraad kwam deze week (donderdag 27 juni) de Kadernota aan de orde. Dit document stelt de kaders voor de Begroting van 2020. Bij de behandeling van de Kadernota horen Algemene Beschouwingen, waarbij de raadsfracties terugblikken, maar ook vooruitkijken.

Hein Hoitink (Liberalen) begon zijn Algemene Beschouwingen met het uitspreken van de hoop dat het ‘forse tekort van 8 ton’, dat voor 2020 moet zijn weggewerkt, zonder grote bezuinigingsoperatie kan worden opgelost. Ook zou Hoitink graag zien dat er voor het Sociale Domein vanuit de rijksoverheid “nog een reddingsboei komt, in plaats van de huidige fooi”. Ralph Hallo (P21) noemde in zijn Algemene Beschouwingen de situatie in Bunnik nog niet zo ernstig, omdat het jaar 2018 met een positief resultaat kon worden afgesloten. Ook al onderkent hij de negatieve prognose, toch feliciteerde hij het college omdat het er in Bunnik niet zo ernstig voorstaat als in omringende gemeenten. P21 maande het college vooral om op dezelfde voet verder te gaan. 

CDA STEMT TEGEN Namens het CDA trok Leny Visser totaal andere conclusies. Tijdens de Algemene Beschouwingen zei ze niet te begrijpen waarom wethouder Erika Spil (P21) van Financiën niet eerder signalen heeft opgevangen - er was in de media toch voldoende over te doen. Het CDA stemde tegen deze Kadernota, omdat er nog geen inzicht wordt gegeven waar bezuinigingen gaan plaatsvinden. Dat gebeurt pas bij de Begroting in november. Volgens het CDA geeft de Kadernota daarom geen reëel beeld van de financiële situatie voor de komende jaren. 

VAART MAKEN MET BOUWEN Hein Hoitink, die de afgelopen 16 jaar meerdere bezuinigingsoperaties meemaakte, zei: ,,We moeten niet afbreken, maar bouwen aan een toekomst, iets waar we energie van krijgen. Zoals het werken aan de Uitvoeringsagenda (dat staat voor grootschalige woningbouwopgave, red.). Dat is een speerpunt en daarmee moeten we op volle kracht vooruit. Omdat het college te langzaam heeft gevaren in 2018 is er 314.000 euro over. Ik hoor graag bij de Begroting in november een voorstel wat er in 2020 met dat geld zal worden gedaan.” P21 sloot zich hierbij aan. Burgemeester Ruud van Bennekom deed die toezegging: ,,We zijn langzaam op stoom gekomen. Die inzichten komen er en in het najaar komen er drie avonden met de raad over de Uitvoeringsstrategie.”

Omdat de provincie bouwen in het groene buitengebied niet zomaar toestaat, en De Liberalen graag willen bouwen, hopen ze op versnelde woningbouw in het stationsgebied. Omdat dit een binnenstedelijke locatie is, zal de provincie hier makkelijker toestemming voor geven. Wethouder Spil zei voor het eind van het jaar hier meer over te kunnen zeggen en dat er met de BAM hier al gesprekken over worden gevoerd: ,,Er ligt daar veel potentie en mogelijkheden.” 

PLAN VOOR ENERGIEBESPARING Het CDA en De Liberalen zeiden in hun Algemene Beschouwingen beiden nauwelijks iets over de grote energieopgave waar Nederland, en dus ook de gemeente Bunnik, de komende jaren voor staat. Ralph Hallo (P21) deed dat wel. Hij was blij dat er inmiddels goede beleidskaders voor zonnevelden liggen. Volgens P21 moet er nu een plan worden uitgerold voor energiebesparing in de bebouwde omgeving. Omdat P21 zich realiseert dat de landschappelijke impact van zonnevelden en windmolens groot is, zei Hallo: ,,Daarom willen we dat de raad en onze inwoners goed betrokken zijn. We moeten verstandige keuzes maken en die in samenhang beoordelen.”

GOED AFSTEMMEN Leny Visser pleitte voor een goede termijnagenda omdat er zoveel op Bunnik afkomt: ,,We moeten tijdig kaders stellen en het college daarmee mandateren om in de regio afspraken te maken. Het hoge tempo waarin besluitvorming plaatsvindt geeft het risico dat college en gemeenteraad elkaar verliezen.” Het CDA wil via een discussie ook meer inhoud geven aan termen als ‘dorps karakter’ en ‘een groene gemeente met landelijke uitstraling’ - dit komt voort uit een angst voor verstedelijking. Dit moet tijdig gebeuren, voordat in de regio afspraken over woningbouw worden gemaakt.

MOTIES Tijdens deze vergadering zijn twee moties aangenomen, waarover u online in andere artikelen meer kunt lezen. P21 had een motie ‘Meer en diverser groen in Bunnik’ en De Liberalen vroegen extra aandacht voor 75 jaar bevrijding in 2020. Beide moties werden met algemene stemmen aangenomen.