Wethouder heeft fietstunnel Vroeg formeel niet bij PS kunnen inbrengen

Gemeente Bunnik maakt zelf een 'praatprent'

Wethouder Rob Zakee vond - toen hij op 26 november zijn plan voor een fietstunnel in 't Groentje ontvouwde - een fietstunnel bij de kruising voor restaurant Vroeg een betere oplossing, dan de oversteeksituatie met stoplichten die de provincie Utrecht daar wil realiseren. Zakee noemde de Koningsweg N411 een gevaarlijke weg. "De afgelopen jaren zijn hier in het verkeer al vijf dodelijke slachtoffers gevallen", zo legde wethouder Rob Zakee eind november in 't Groentje uit. "Dat gebeurde ook bij de huidige fietsoversteek met stoplichten, dus in die zin lost het huidige voorstel misschien wel niks op."

De bedoeling was dat het fietstunnelalternatief bij het PS-voorstel zou worden bijgevoegd. "Maar bij de provincie vindt men het toch niet gepast", zo laat de wethouder deze week weten. "Hiermee is dus formeel het plan van de fietstunnel niet bij PS ingebracht. Het wordt ook niet wenselijk gevonden dat ik statenleden via hun griffier informeer." De Bunnikse gemeenteraad is momenteel aan het bedenken hoe zij de wethouder steun kan bieden.

Standpunt Bunnikse fracties

Paul Heijmerink (P21) zegt dat zijn partij voorstander is van een fietstunnel in plaats van het fietspad ten noorden van de N411. "Belangrijkste argument is de veiligheid voor het overstekende langzaam verkeer (fietsers, recreanten, wandelaars) dat van zuid (Houten, Fort Vechten) naar noord (Amelisweerd, de Uithof) gaat en omgekeerd. In het voorstel van de Provincie moet dit verkeer nog altijd de N411 oversteken en in de afgelopen jaren zijn bij het oversteken van de N411 veel ongelukken gebeurt. Bijkomend belangrijk argument is dat het fietspad ten noorden van de N411 niet nodig en dat zo de bomenrij en de cultuurhistorische structuur niet worden aangetast."

Hein Hoitink (Liberalen): "Onze fractie is blij dat het kruispunt bij Vroeg door de provincie wordt aangepakt. Er zijn daar veel ernstige verkeersongelukken gebeurd - afgelopen week nog - waaronder enkele met dodelijke afloop. Er ligt nu een goed plan van de provincie, maar het idee van wethouder Zakee voor een fietstunnel lijkt ons nog beter." Ook Hoitink noemt verkeersveiligheid als belangrijkste argument: "Een tunnel biedt meer veiligheid voor fietsers dan verkeerslichten - die zijn er nu ook al en hebben duidelijk onvoldoende geholpen. Voordeel van een tunnel is ook dat het fietspad niet aan de noordkant hoeft worden doorgetrokken en daarmee wordt natuur en landschap van Amelisweerd gespaard."

Namens het CDA noemt Leny Visser de voorgestelde plannen van GS voor een groot deel cosmetisch van aard. "Het accent zou meer gelegd mogen worden op een wezenlijk andere oplossing, waarbij de kwetsbare weggebruikers beter beschermd worden. Daarbij denken we aan een fietstunnel die ook aan andere ontwikkelingen recht doet, zoals de grote aantrekkingskracht van de landgoederen, het MOA ontvangt veel gasten, bij Vroeg is het vaak een enorme drukte, het Waterliniemuseum nadert zijn voltooiing en er zijn plannen voor een Toeristisch Overstappunt. Daarnaast onderschrijven we wat wethouder Zakee zegt over de noord-zuid woon-werk fietsverbinding. Deze route ligt meer voor de hand dan via de fietsbrug over de A12."

Contact met PS Statenfracties

Bunnikse raadsfracties hebben in meer of mindere mate contact gehad met de Statenfracties. Hein Hoitink: "Onze fractie heeft zijn standpunt kenbaar gemaakt aan de PS-fracties van D66 en de VVD. Tevens is gevraagd om een vertegenwoordiging van de gemeente Bunnik de gelegenheid te geven zijn ideeën bij PS mondeling te mogen toelichten voor de vergadering 19 januari." Paul Heijmerink zegt dat P21 er steeds vanuit is gegaan dat het fietstunnelvoorstel officieel zou worden ingebracht. "Nu dat niet door GS is opgepakt is het onze intentie om de komende week, liefst vóór de commissievergadering bij de provincie op 19 januari, contact te hebben met de Groen Links en PvdA Statenfracties." Ook Leny Visser (CDA) laat weten binnenkort contact te hebben met CDA statenleden.

Bunnikse motie

P21 zegt inmiddels een motie in voorbereiding te hebben, gebaseerd op de 'praatprent' die de gemeente Bunnik heeft gemaakt. Heijmerink: "Omdat we ernaar streven de motie met raadsbrede steun aan te nemen zijn we in overleg met CDA en De Liberalen over de precieze inhoud van de motie." Hoitink bevestigt dat er overleg volgt: "Of de motie daadwerkelijk wordt ingediend zal afhangen van de uitkomst van het gevraagde overleg met PS." Strekking van de motie wordt volgens Paul Heijmerink dat de gemeenteraad van Bunnik achter het idee van een fietstunnel staat en dat men alle fracties in PS hierover wil informeren door hen de motie samen met de 'praatprent' toe te sturen.Wethouder Rob Zakee noemt het met nadruk een 'praatprent' omdat deze nog wel iets verbeterd kan worden. (KJ)