Waterkoers 2016-2021 Waterschap in beweging

REGIO Wat heeft de samenleving nodig? Dat is de hoofdvraag uit de Waterkoers 2016-2021 die het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) eind maart heeft vastgesteld. De Waterkoers bevat een omslag in denken. Het is niet meer vanzelfsprekend dat het waterschap alles wat met water te maken heeft, zelf oppakt, bepaalt of betaalt. De vraag verschuift daarmee van 'wat moet?' naar 'wat heeft de samenleving nodig'. Het motto van dit beleidsdocument luidt: 'Water (schap) in beweging'.

De Waterkoers is voor HDSR een middel om het gesprek aan te gaan met partners in het gebied. Het waterschap werkt samen met andere overheden, diverse maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners. Doel is een veilige, gezonde en prettige leefomgeving. Maatschappelijke ontwikkelingen bepalen de prioriteiten in het werk.

De Waterkoers is opgesteld aan de hand van een zogenaamde piramide. Daarin wordt de relatie gelegd tussen de maatschappelijke behoeften en het waterschapswerk. De Piramide geeft symbolisch de prioriteiten van het waterschapswerk weer. In de piramide benoemt als maatschappelijke behoeften: beleving, recreatie, economische functie, leefomgeving, volksgezondheid en veiligheid. En het waterschapswerk wat hieraan is gerelateerd kent de peilers: genieten van water, gezond water, voldoende water, gezuiverd afvalwater en waterveiligheid.

Het waterbeheer is continue in beweging. Omdat de behoeften van de samenleving veranderen. Omdat het klimaat verandert. Thema's als ruimtelijke ordening, het beheer van de openbare ruimte, landbouw, natuur en milieu spelen daarbij een belangrijke rol.

De Waterkoers beschrijft de opgaven en de werkwijze van het waterschap. Maar bevat bewust géén maatregelen. Dat wordt namelijk samen met de gebiedspartners bepaald. Met andere woorden: de uitwerking van de Waterkoers gebeurt via gebiedsprocessen, beleids- en uitvoeringsplannen en grote projecten van waterschap en partners.