Wat staat er op de raadsagenda?

ODIJK Op donderdag 6 juni is het vergaderavond van de gemeenteraad. De financiële stukken in aanloop naar de Begroting voor volgend jaar staan op de agenda, en de financiën binnen het sociaal domein.

door Kuun Jenniskens

OPEN HUIS Vanaf 19:30 uur kent het Open Huis maar liefs 9 sessies. Het begint met een presentatie van de Jaarstukken 2018. Vervolgens wordt de Kadernota 2020-2023 gepresenteerd - dat is een belangrijk stuk dat vooruit werkt naar de begroting voor volgend jaar. De Bestuursrapportage kijkt of de inkomsten en uitgaven in pas lopen met de begroting van dit jaar. Ook de financiële ontwikkelingen in het sociale domein komen in een Open Huissessie aan bod. De stukken voor al deze deze onderwerpen zijn nog niet openbaar gemaakt.

Wat komt er verder aan de orde? Vluchtelingenwerk houdt een presentatie over haar werkzaamheden. De Huisvestingsverordening regio Utrecht 2019 komt aan de orde. Er moet een besluit worden genomen over gemeente Stichtse Vecht die wil toetreden tot de BghU - dat gaat over regionale samenwerking voor het innen van belastingen.

Vervolgens zijn er nog verordeningen die het raadswerk zelf betreffen - zoals de rechtspositie en het recht op ambtelijke bijstand.

RAAD De raadsvergadering zal naar verwachting rond 22:15 uur beginnen. De financiële ontwikkelingen van het Sociaal Domein staat als enig debatpunt geagendeerd, maar het is niet zeker of dit debat ook gaat plaatsvinden. Dit hangt af van de voorbespreking eerder op de avond tijdens het Open Huis.