• Leny Visser van het CDA.

    Kuun Jenniskens

Transparantie bij bouwprojecten

ODIJK Het CDA stelde het college onlangs schriftelijke vragen waarom er geen verslagen zijn gemaakt van gesprekken tussen projectontwikkelaar Sustay en de gemeente. Het college heeft inmiddels geantwoord dat dit niet nodig is.

Kuun Jenniskens

Het CDA stelde deze vragen omdat uit eerder onderzoek van de Rijksrecherche was gebleken dat de gemeente ernstig tekort was geschoten in de verslaglegging van een tweetal aanbestedingstrajecten.

Het college zegt in haar beantwoording dat het CDA dingen door elkaar haalt. “Het CDA haalt het Rijksrechercheonderzoek aan rond de aanbesteding van het Scholeneiland Odijk. Maar er is een fundamenteel verschil tussen het project Scholeneiland en het project Rhijnhaeghe. Het project Rhijnhaeghe is een ruimtelijk ontwikkelingsproject waarbij de grond door de eigenaar verkocht is aan een ontwikkelaar. De ontwikkeling gebeurt geheel voor rekening en risico van de ontwikkelaar. Dit betekent dat de rol van de gemeente louter en alleen van publiekrechtelijke aard is. De gemeente stelt kaders en stelt een nieuw planologisch kader op en borgt de afspraken en financiële aspecten. Het gaat hier dus niet om een aanbesteding en zodoende hoeven er geen verslagen gemaakt te worden van de overlegmomenten. Het college is van mening dat verslagen maken alleen gewenst is als dit van toegevoegde waarde is in het proces. Inhoudelijke resultaten worden immers altijd gemotiveerd aan de raad en/of het college voorgelegd ter vaststelling.”

Bunniks Nieuws vroeg Leny Visser (CDA) wat haar mening is over dit collegestandpunt. “Wij zijn het hier niet mee eens. De raad moet het college kunnen controleren, hun besluiten moeten navolgbaar zijn. Contacten tussen collegeleden en ontwikkelaars en andere plannenmakers kunnen gewoon in een kort verslag vastgelegd worden.”