• Kuun Jenniskens

Spaarpot redt begroting

ODIJK Voor de komende twee jaar (2019 en 2020) vallen de gemeentelijke financiën negatief uit. Het college vraagt de gemeenteraad daarom 7 ton uit de algemene reserves te halen - dat is de spaarpot van de gemeente. De raad is hier donderdag tijdens de begrotingsraad mee akkoord gegaan. Ook al vroeg het CDA zich vanuit de oppositie af of dit wel de juiste handelswijze is.

Kuun Jenniskens

Volgens het CDA staat in diverse beleidsnota's dat structurele kosten - zoals personeelskosten waar het hier om gaat - niet uit de gemeentelijke spaarpot mogen gehaald. Wethouder Erika Spil (P21) zei dat dit voor twee jaar is toegestaan, mits er zicht is op een structurele dekking voor de jaren daarna. Volgens Spil is de provincie Utrecht als toezichthouder tevreden over hoe Bunnik haar financiën inricht. Coalitiegenoten Viskil (P21) en Hoitink (Liberalen) zeiden niet 2 jaar te willen wachten met het realiseren van ambities uit het collegeprogramma.

Het CDA had met deze extra ambities - en de daaraan verbonden risico’s - eigenlijk willen wachten tot er meer duidelijkheid komt over de spaarpot van de gemeente. Zij volgden hierin De Liberalen, die in het voorjaar waarschuwden dat ze het spaargeld te snel zagen slinken. Sindsdien is het college bezig met een voorstel - over hoe en waar je een bodem legt - en dit wordt op 21 november (besloten) besproken.

De motie die hierover ging, is door het CDA ingetrokken. Ook twee andere CDA-moties - over luchtkwaliteit en het bedrijventerrein bij de A12 - werden niet in stemming gebracht. Coalitiepartijen P21 en De Liberalen dienden geen moties of amendementen in.

Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) legde - na vragen over de kosten van de Jeugdzorg - uit dat er richting het Rijk een stevige lobby loopt: ,,Wij maken duidelijk dat het water ons na aan de lippen staat. Ondertussen transformeren we onze werkwijze door te kijken hoe het slimmer kan en met minder kosten. Samen met de scholen zitten we er dicht bovenop, zodat er snel naar een oplossing kan worden gekeken. Dat geeft positieve ervaringen en gaat zeker ook een financieel effect geven.”

Waarnemend burgemeester Roland van Schelven moest De Liberalen uitleggen waarom het zo lang duurt voordat er samen met de bevolking een nieuwe stap wordt gemaakt met de ‘Uitvoeringsagenda’ - dat is het plan waarin Bunnik duizenden woningen wil realiseren. Van Schelven legde uit dat dit proces, vanwege de lange coalitieonderhandelingen en het werven van een burgemeester, vertraging heeft opgelopen. Half december krijgt de raad een voorstel om hierin een nieuwe stap te maken.

Leny Visser (CDA): ,,We wijzen de gesloten cultuur zoals die nu bestaat af. We gaan de komende jaren veel geld investeren in een enorme verbouwing van onze dorpen en de manier waarop we ons persoonlijk leven moeten inrichten om te komen tot een duurzame samenleving. Dit is onmogelijk in een gesloten bestuurscultuur. De vage teksten uit het collegeprogramma geven geen vertrouwen in een verandering.”

Hein Hoitink (Liberalen) zei er genoeg van te hebben dat het CDA de coalitie dit verwijt maakt: ,,Wij zijn hier juist vanwege de democratie, als volksvertegenwoordigers namens de samenleving. Ik vind het grote onzin.” Arie Viskil (P21) voegde toe: ,,Onze bestuurders treden steeds meer naar buiten en als gemeente ondersteunen we steeds meer initiatieven vanuit de bevolking. We betrekken de bevolking bij wat we hier verzinnen.”