Provinciaal Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld

REGIO Het college van de provincie Utrecht heeft het Natuurbeheerplan 2017 vastgesteld. Op basis van dit plan subsidieert de provincie natuurbeheer, om zo de natuurterreinen in Utrecht in stand te houden en de biodiversiteit te versterken. Sinds begin dit jaar is het agrarisch natuurbeheer geregeld via de zogenaamde agrarische collectieven. Vanaf volgend jaar wordt ook het particulier natuurbeheer collectief gesubsidieerd. Het Ontwerp Natuurbeheerplan is in januari jl., vastgesteld. Hierop zijn 30 zienswijzen binnengekomen. De meeste zienswijzen die betrekking hebben op begrenzingen en beheertypen van terreinen zijn, waar mogelijk, doorgevoerd.

Het natuurbeheerplan zet in op de meest kansrijke gebieden. Bij agrarisch natuurbeheer zijn dat bijvoorbeeld de gebieden waar veel verschillende soorten weidevogels broeden. Voor extra beheer buiten de begrensde leefgebieden,

kunnen de collectieven zelf initiatieven ontwikkelen.

Eigenaren van natuurterreinen kunnen een vergoeding krijgen voor maatregelen om de op hun terrein aanwezige natuurtypen in stand te houden. Agrariërs kunnen een vergoeding krijgen voor gederfde inkomsten, die ontstaan door

rekening te houden met de op hun terrein aanwezige natuurwaarden.

COLLECTIEVEN Waar boeren voorheen individueel afspraken maakten met de provincie, doen zijn dit zij nu in gezamenlijkheid. Er zijn in de provincie Utrecht zeven collectieven, die variëren in het aantal aangesloten agrariërs. Het doel is samen op een efficiënte manier de natuur te beheren en te versterken.

WIJZIGINGEN SUBSIDIE NATUURBEHEER Vanaf 2017 kan een beheerder van natuurterreinen van meer dan 75 hectare met certificering zelf de subsidie voor agrarisch natuurbeheer aanvragen. Is er minder dan 75 hectare in beheer, dan kan men aansluiten bij een collectief en een prestatieafspraak maken over het natuurbeheer voor een periode van

minimaal zes jaar. Ook inrichting en andere elementen als recreatie en

soortenbeleid kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

OPNIEUW TER VISIE Het onderdeel natuurbeheer uit het Natuurbeheerplan 2017 wordt met bijbehorende digitale kaarten binnenkort opnieuw ter visie gelegd. Dit om natuurbeheerders voldoende tijd te geven hun actuele natuurbegrenzingen en

beheertypen bij de provincie aan te leveren.

Certificering is een verklaring van de provincie waarmee een natuurbeheerder, gebiedscoördinator agrarisch natuurbeheer of agrarisch collectief bepaalde kwaliteitseisen voor beheer, organisatie en administratie garandeert.