• Kuun Jenniskens

Rekenkamer kritisch omdat Bunnik afvaldoelstellingen niet haalt

ODIJK De gemeente Bunnik ligt, net als andere gemeenten die het ophalen van afval hebben ondergebracht bij Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN), niet op schema bij het realiseren van regionale en landelijke afvalreductiedoelstellingen. De rekenkamer is kritisch: ,,De geplande maatregelen bieden naar verwachting weinig soelaas." Dringend advies is om het afvalbeleid te actualiseren. Hieronder de feiten die de rekenkamer noemt.

door Kuun Jenniskens

De gemiddelde hoeveelheid restafval (grof en fijn samen) ligt in Bunnik nu op 215 kg per inwoner per jaar. In het Regionaal Afvalplan 2014-2018 is opgenomen dat de hoeveelheid restafval in 2015 al zou zijn teruggebracht naar 200 kg per inwoner. 

WEINIG AMBITIEUS Bunnik haalt de eigen doelstellingen niet, maar blijft nog verder achter bij de landelijke ambities. Zo heeft de gemeente Bunnik in 2015 de afvalvisie vastgesteld met de ambitie om in 2020 maximaal 135 kg restafval per inwoner te realiseren, terwijl de landelijke doelstelling op 100 kg per inwoner ligt. 

INHAALSLAG NODIG Bunnik en de andere RMN-gemeenten hebben een grote beleidsmatige inhaalslag te maken. De geplande maatregelen bieden naar verwachting te weinig soelaas. Ook blijkt uit het onderzoek dat het niet duidelijk is wat de gemeenten ten aanzien van beleidsadvisering en –ondersteuning van RMN verwachten. De afspraken tussen de gemeenten en RMN zijn niet goed vastgelegd, waardoor er over en weer onduidelijkheden zijn. 

Uit de enquête, die onder inwoners is uitgevoerd, blijkt dat de meerderheid van de inwoners tevreden zijn over de afvalinzameling en uitvoering van de reinigingstaken door RMN. 

ADVIES De Rekenkamercommissie adviseert de gemeenten om op korte termijn het afvalbeleid zodanig te actualiseren dat de afvaldoelen gehaald kunnen worden. Daarnaast moeten duidelijk worden gemaakt of de gemeenten ieder voor zich, of gezamenlijk met RMN, de benodigde beleidsmatige inhaalslag realiseren. De Rekenkamercommissie stelt voor dat gemeenten en RMN op korte termijn verkennen hoe deze inhaalslag het beste georganiseerd kan worden. 

GEZAMENLIJK REKENKAMERONDERZOEK Dit is een conclusie uit een gezamenlijk Rekenkameronderzoek van de gemeente Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein en Soest. Zij deden onderzoek naar het functioneren en presteren van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Midden Nederland (RMN). 

PLAN IN 2020 Eind augustus vroeg BunniksNieuws.nl al naar de ambities van de gemeente naar aanleiding van cijfers uit het jaarverslag over 2018 van RMN. Daarin stond dat in de gemeente Bunnik nog 174 kilo restafval per inwoner in de grijze container terecht komt. (Hier gaat het alleen over de grijze kliko, in het cijfer hierboven ook over afval dat naar de gemeentewerf wordt gebracht.) Het streven is om dit te laten dalen naar 100 kilo per inwoner. Hoe is het Bunniks college bezig om dit te bereiken?

Een woordvoerder van de gemeente bevestigde dat het college toe wil naar minder afval: ,,Het voornemen is om in 2020 een nieuw afvalbeleidsplan aan de gemeenteraad voor te leggen. Uitgangspunt hierbij is het verhogen van het hergebruiken van nuttige grondstoffen, oftewel meer recycling. De 100 kilo is een gebruikelijke landelijke norm die wordt genoemd door RMN in de jaarrekening. In het nieuwe afvalbeleidsplan zullen we een norm voor het aantal kilo’s voor Bunnik gaan vaststellen.”