• Grenzen van het plan Hoenderik zoals ingediend bij Unesco

    Printscreen via Houd Bunnik Groen
  • (via) Houd Bunnik Groen

Plan Hoenderik buiten bescherming Unesco gehouden

BUNNIK Via Houd Bunnik Groen heeft BunniksNieuws.nl een kaartje in handen gekregen van de Unesco werelderfgoed nominatie van de Waterlinie. Op dit kaartje staan de grenzen van plan Hoenderik ingetekend, terwijl dit plan nog niet door de raad is besproken, laat staan vastgesteld.

door Kuun Jenniskens

Opvallend is dat het Unesco kaartje niet de bestaande rode (of de groene contour) als uitgangspunt neemt, maar de grenzen van plan Hoenderik - een plan dat niemand nog kent. De lijn loopt precies gelijk. Maar deze grens is nog met geen enkel besluit of document vastgesteld. In feite is het hierdoor een niet bestaande grens.

Rob Zakee van Houd Bunnik Groen schrijft hierover in een brief aan gedeputeerde Rob van Muilekom, waar  BunniksNieuws.nl inzage in heeft, het volgende: ,,Het gebied voor het woningbouwplan Hoenderik, gelegen in de gemeente Bunnik, is niet opgenomen binnen de begrenzing van de werelderfgoedsite. Dit is gebeurd zonder dat er aan dat woningbouwplan op gemeentelijk niveau een vigerend bestemmingsplan, raadsbesluit of omgevingsvisie ten grondslag ligt. Derhalve zou dit gebied in onze ogen binnen de begrenzing van de werelderfgoedsite moeten vallen.”

Zakee zegt verder dat de begrenzing van het Plan Hoenderik in tegenspraak is met de Provinciaal Ruimtelijke Hoofdstructuur, de kernwaarden van het Nationaal Landschap, het vigerende bestemmingsplan voor de gemeente Bunnik en de Omgevingsvisie Kromme Rijn 2018.

Belangrijke vraag is natuurlijk hoe die grens in dit document is gekomen? BunniksNieuws.nl gaat het navragen bij de gemeente Bunnik en de provincie Utrecht.

Rob Zakee zegt hierover: ,,Wij gaan ervan uit dat het hier gaat om een vergissing door de provincie Utrecht bij het intekenen van de begrenzing van het kerngebied van het Werelderfgoed. Het lijkt ons, gezien de gevoeligheid van deze materie bij de beoordeling door ICOMOS en UNESCO, verstandig om deze omissie aan ICOMOS zo snel mogelijk door te geven en het dossier te doen actualiseren met een gecorrigeerde grens die de bestaande rode contour volgt.”