• CDA en De Liberalen hebben grote twijfels

    Kuun Jenniskens
  • CDA Bunnik

CDA en Liberalen kiezen misschien voor één in plaats van twee zonnevelden

WERKHOVEN ODIJK Op initiatief van het CDA, daarin gevolgd door De Liberalen en P21, is tijdens de raadsvergadering van 12 december een amendement aangenomen dat ervoor zorgt dat de raad in februari nog aan zet komt. Op basis van de ingediende zienswijzen en de afhandeling daarvan, wil de gemeenteraad beslissen of zij 40 hectare zonnevelden gaat toestaan in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven. Het CDA en De Liberalen gaan misschien kiezen voor minder hectares, mogelijk voor één project.

door Kuun Jenniskens

Aan de orde zijn het plan van LC Energy op grond van de neven Dorrestein - dat is 45 hectare groot met 25 hectare panelen, en 20 hectare ecologie en inpassing. Het plan van  BHM solar op grond van Peterse en Van Dijk bestaat uit 20 hectare: 15 hectare panelen en 5 hectare landschappelijke inpassing. Het totale grondbeslag is dus 65 hectare, met daarop 40 hectare zonnepanelen.

WIE STELT DE KADERS? Tijdens de raadsvergadering worden lange betogen gehouden. Vanuit de oppositie bijt Leny Visser (CDA) het spits af. Allereerst spreekt zij de ergernis uit dat, nadat de gemeenteraad in het voorjaar kaders had gesteld voor zonnevelden, het college daar begin september wijzigingen in had aangebracht - ook nog eens zonder de raad daarover in te lichten. ,,Als het de norm is voor het college om zelf dit soort kaderstellende regels vast te stellen, dan kan de raad wel thuis blijven”.

ÉÉN GROOT VELD Volgens het CDA is en blijft de kern van de kaders dat een zonneveld niet meer dan 20 of 25 hectare groot mag zijn. Omdat hier twee velden tegen elkaar aan liggen moeten ze als één veld worden opgevat. ,,Het is gewoon één zonneveld van 40 hectare en dat is te groot volgens de afspraken. Zo kunnen we het niet goedkeuren. Eén van de twee kan niet doorgaan”, zegt Leny Visser ferm. Het CDA presenteert vervolgens een plattegrond waarmee wordt aangetoond dat beide zonnevelden evenveel ruimte in beslag nemen als de huidige dorpskern Werkhoven.

MENING PROVINCIE ONDUIDELIJK ,,Naast deze Bunnikse onduidelijkheden loopt ook nog een onduidelijk traject van de provincie”, aldus Visser. Zij citeert uit een brief van de provincie aan het Bunnikse college, waarin staat dat de plannen strijdig zijn met het huidige beleid van de provincie. ,,De provincie vindt de 40 hectare te veel en geeft aan dat dit plan juridisch mogelijk niet houdbaar is als bezwaarmakers naar de rechter stappen. De provincie doet de suggestie slechts 15 hectare te ontwikkelen." Visser vreest in dit verband voor een impasse: ,,We begrijpen de ambitie en de gedrevenheid van dit college, maar we schieten er niets mee op als dit dossier in een bureaula komt te liggen. Of als deze plannen in een ongewis juridisch traject terechtkomen omdat ze niet voldoen aan het beleid van een hogere overheid. Dan hebben we voorlopig helemaal niets, en staan we toch mooi te kijken met onze ambities.”

MONSTERACHTIG Ook Frans Pouw beargumenteert namens De Liberalen dat beide plannen feitelijk als één groot zonneveld moeten worden opgevat. ,,En dat is enorm. Groter zelfs dan de dorpskern Werkhoven. Dit is geen Bunnikse maat en schaal, maar disproportioneel. En qua omvang net zo groot als een Vierde kern. Dit is bovenmatig en monsterachtig.” Pouw is van mening dat het college teveel vanuit angst redeneert, angst dat de duurzaamheidsambities anders niet doorgaan. ,,Wij denken anders, en zijn optimistisch. Als de overheid de energietransitie wil stimuleren, dan komen er andere subsidieregels die dit mogelijk maken.”

DENKEN VOORDAT JE DOET Pouw zegt dat met het vaststellen van de kaders, het werk nog niet is gedaan. ,,Het nadenken houdt dan niet op. Maar je kijkt verder dan dat: ook naar de strekking en het doel.” De Liberalen willen echt wel stappen maken met duurzame energie. ,,Maar we willen wel een goede belangenafweging, en denken voordat je doet.” Pouw vindt het een serieuze kwestie, ook gezien het ontbreken van een helder standpunt van de provincie: ,,Daarom komen wij niet toe aan definitieve afweging. Wij wachten de zienswijzen af, en het standpunt van de provincie. Pas in februari, als dit voorstel terugkomt naar de raad, formuleren wij ons eigen standpunt.”

MEERWAARDE VOOR ECOLOGIE Namens P21 zit Inge Verhoef er anders in. Zij noemt de komst van beide zonnevelden belangrijk omdat hiermee 10 procent van de Bunnikse energievraag wordt opgelost en P21 ziet dat als een belangrijke stap in de transitie die Nederland de komende jaren moet maken. ,,Deze velden voldoen aan het maximum van 40 hectare. Ook al is de impact op het landschap enorm, belangrijk is ook de meerwaarde voor ecologie en biodiversiteit en daar zijn we heel blij om.” Verhoef geeft aan het een goed idee te vinden om alvast rekening te houden met het nieuwe provinciale beleid (de POVI), waar richting grotere velden wordt voorgesorteerd. P21 vroeg wethouder Spil zich in te zetten dat er - voordat de raad een definitief besluit neemt - een brief ligt van de provincie met een onderbouwing van het provinciale standpunt. Verhoef: ,,Wij zijn voorstander van beide zonnevelden, maar we vinden het goed om ons goed te beraden. Daarom zijn we mede-indiener van het amendement en geven we ons definitieve oordeel niet vanavond, maar in februari.”

NIET OPJAGEN Met dit amendement heeft de gemeenteraad zich niet laten opjagen door wethouder Erika Spil (P21), die het proces ten behoeve van de subsidieaanvraag van de twee initiatiefnemers wilde versnellen - allereerst door een extra Open Huis in te lassen en vervolgens door voor te stellen de zienswijzen niet meer naar de raad te brengen.

Wethouder Erika Spil (P21) blijft zich in haar reactie op het amendement, achter de twee projectontwikkelaars scharen: ,,In het college beslissen we op 18 februari over de zienswijzen. Het raadsbesluit moet voor 1 maart genomen worden, want dan moet vergunning rond zijn.”

SPANNEND EIND FEBRUARI Het CDA was aan het begin van de avond eigenlijk al zover om te besluiten één zonneveld voldoende te vinden. De Liberalen zitten dicht tegen een dergelijk besluit aan, maar geven er de voorkeur aan om eerst de zienswijzen en het advies van de provincie af te wachten. Het CDA is hierin meegegaan en stelt haar definitieve oordeel nu ook uit. De gemeenteraad heeft op 12 december een voorlopige verklaring van geen bedenkingen afgegeven, en bekijkt in februari of dat een definitieve verklaring wordt.