Politiek noemt grondverkoop grote vergissing

Proces verkoop snippergroen Eikenpadplantsoen gestopt

"Perspectief 21 is onaangenaam verrast door de mogelijke verkoop van een deel van het Eikenpadplantsoen als onderdeel van de verkoop van snippergroen", zegt Paul Heijmerink (P21). "Als raad hebben we ingestemd met de verkoop van snippergroen, maar deze grond valt volgens ons niet aan te merken als snippergroen. Een plantsoen is géén snippergroen. Het is dan ook begrijpelijk dat de bewoners aan de oostzijde van het plantsoen pas laat in de gaten kregen wat de gemeente van plan is, ondanks de publicaties van de gemeente. Het is jammer dat bewoners aan de westzijde de bewoners aan de oostzijde niet hebben geïnformeerd, temeer omdat ze gezamenlijk met de bewoners aan de oostzijde optrokken tegen het fietspad om de speelruimte en het groene karakter van het plantsoen te behouden." P21 is van mening dat deze grond nimmer door de gemeente aangeboden had mogen worden. "Hier is sprake van een flinke vergissing. Wij zijn tegen de verkoop van deze strook grond." Dat heeft te maken met de aantasting van het plantsoen, maar ook omdat de beukenhaag zal verdwijnen. "Daarvoor in plaats komen dan schuttingen en andere soorten tuinafscheidingen. Dat zal echt een verslechtering van het groene beeld van dit plantsoen geven. En de speelruimte voor kinderen zal behoorlijk afnemen. Deze ingreep heeft veel grotere gevolgen voor het plantsoen dan het opwaarderen van het wandelpad naar een fiets/wandelpad waar iedereen zo op tegen was." P21 heeft dit standpunt ook aan wethouder Rob Zakee (P21) laten weten. "De wethouder heeft de verkoop 'on hold' gezet en daar zijn wij blij mee. Er is een avond belegd met omwonenden. Wat ons betreft wordt de avond gebruikt om begrip te krijgen voor het terugdraaien van de verkoop", zo zegt Paul Heijmerink (P21).

Hein Hoitink (Liberalen) is van mening dat de communicatie echt beter had gemoeten. "De Liberalen waren destijds tegen het geplande fietspad. Gelukkig was de meerderheid van de gemeenteraad dat uiteindelijk ook en ging de aanleg niet door. In dat licht gezien kon het gemeentebestuur weten dat het voornemen, om hier nu een strook groen te verkopen, uitermate gevoelig zou liggen. De standaard communicatieprocedure, die door de ambtenaren overigens keurig gevolgd is, is in zo'n geval onvoldoende. Het gemeentebestuur had direct aan het begin van de procedure moeten besluiten om extra te communiceren, bijvoorbeeld door huis aan huis een brief te verspreiden. Dat is helaas niet gebeurd. Ook is het jammer dat de buurt, die ruim een jaar geleden zo eensgezind was, nu zo tegenover elkaar staat." De Liberalen zitten nu met een 'bestuurlijk dilemma'. "Aan de ene kant staat het belang van het behoud van de kwaliteit van het plantsoen en het speelterrein. De Liberalen steunen dit belang", zegt Hoitink. "Aan de andere kant staat het principe van een betrouwbare overheid. Dat vinden wij ook belangrijk. Gedane toezeggingen aan potentiele kopers kunnen niet zomaar worden teruggedraaid. Dat wordt dus nog een lastige afweging. Veel zal afhangen van de uitkomst van de geplande avond met omwonenden en van de mogelijk juridische consequenties. Op basis hiervan zal de wethouder, en met hem het college, uiteindelijk een besluit moeten nemen. De fractie van De Liberalen zal dit besluit t.z.t. op zijn merites beoordelen. Als voorbereiding daarop zullen we op de geplande avond ons oor goed te luisteren leggen."

Leny Visser (CDA) zegt dat haar partij de dorpen graag haar groene karakter wil laten behouden. "Daar horen speelplekken en doorkijkjes nadrukkelijk bij. Daarom is de verkoop van snippergroen langs het Eikenpad een zeer ongelukkige keuze van het college. Dit gaat niet om stukjes groen die zomaar gemist kunnen worden."

't Groentje vroeg of de raad indertijd een andere keuze zou hebben gemaakt over het fietspad, als ze had geweten dat ook dit zou gaan spelen. "De vraag of we anders gekozen hadden rond het fietspad is een 'als-dan' vraag die we niet zomaar kunnen beantwoorden. We hebben indertijd gekozen op basis van argumenten die toen zwaar voor ons wogen. Een argument is altijd een gelegenheidsargument. Ook voor de omwonenden." Over het feit dat de communicatie beter had gekund zegt Leny Visser: "Als het gaat over bomen, speelruimte en groen is extra aandacht voor de communicatie nodig, dat blijkt maar weer eens. Dat ligt altijd heel gevoelig. Dat weet de gemeente onderhand zelf ook wel."(KJ)