• Louis van Oort

INGEZONDEN: Plan Hoenderik

Onlangs bleek het college van B en W van onze gemeente toch weer bezig te zijn met Plan Hoenderik. Een plan voor woningbouw ten noorden van Kasteel Cammingha, op het weiland langs de Kromme Rijn. Eerder leek dat plan onhaalbaar omdat over het algemeen wordt gedacht dat we de Kromme Rijnstreek een beetje moeten koesteren. Het plan strookte ook niet met provinciaal beleid voor de bescherming van dit buitengebied.

In 't Groentje van donderdag 2 januari lezen we nu dat het college met Plan Hoenderik twee vliegen in een klap wil slaan: natuurontwikkeling en woningen bouwen.

NATUUR Het huidige grasland heeft volgens wethouder Dekker nauwelijks natuurwaarde. Ik ben benieuwd waarop de wethouder die stelling baseert. Er broedt een paar torenvalken (een Rode lijst-soort), vaak al 'biddend' te zien boven het weiland. Ook jagen er buizerds en soms grote zilverreigers. Het beheer van het weiland kan zeker natuurvriendelijker, maar de belangrijkste natuurwaarde is de groene buffer die het weiland vormt tussen de Kromme Rijn en Bunnik. In een gemeentelijke Informatienota van 18 december 2019 over plan Hoenderik is als eis gesteld dat tussen het jaagpad en nieuwbouw 8 meter wordt aangehouden. De achtertuinen van de te bouwen woningen komen dus direct aan het jaagpad te liggen. Die groene buffer gaat dus verloren. Juist ter hoogte van een natuurrijk stuk.

Deze aantasting moet worden goedgemaakt met 7-8 ha natuur op het noordelijk deel van het weiland, zo lezen we in 't Groentje. Natuur, maar wel vrij toegankelijk voor recreanten. Groene ruimte waarin wij Bunnikers kunnen recreëren. Dat is heel fijn, maar welke natuurwaarden mogen we hier dan verwachten? En is dat meer dan de huidige natuurwaarden? In die gemeentelijke Informatienota staat daar niets over. Wel lezen we daar weer dat die natuur vrij toegankelijk moet zijn. In de praktijk wordt vrij toegankelijke natuur meestal hondenlosloopgebied. Niets op tegen, maar daarmee wordt het verlies aan natuurwaarden vanwege de bouwplannen niet gecompenseerd.

WONINGEN Het college ziet ook heil in het plan omdat het de spanning op de Bunnikse woningmarkt zou verlichten. Er is namelijk een tekort aan sociale huurwoningen in Bunnik. Dit argument lijkt mensen over de streep te trekken. Wie is er niet voor het bouwen van sociale huurwoningen? Maar als het college dat tekort aan sociale huurwoningen wil inlopen, dan moet ze sociale huurwoningen (laten) bouwen. Door kleine woningbouwprojecten toe te staan met niet meer dan 30% sociale huurwoningen, stijgen we nooit boven het huidige percentage van 26% uit (die ik uit het vlog van Bijstandboy van 21 november 2019 ontleen). En waarschijnlijk is er niet enkel behoefte aan appartementen, zoals in plan Hoenderik, maar ook aan eengezinswoningen in de sociale huursector.

Plan Hoenderik voorziet natuurlijk vooral in twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande villa's. Daar heeft Bunnik er kennelijk nog niet genoeg van. Niemand hoeft te denken dat die woningen qua prijspeil beschikbaar komen voor de (Bunnikse) jeugd. De gemiddelde starter op de woningmarkt begint nu eenmaal met een (koop)appartement of tussenwoning. Het type woningen in plan Hoenderik is met name geschikt voor gezinnen, tweeverdieners, en die komen vaak uit Utrecht. Zo ben ik zelf ook in Bunnik komen wonen. Dat mag, maar laten we elkaar dan niet wijs maken dat er op de een of andere manier voor Bunnikkers wordt gebouwd.

GROENE AFRONDING Wethouder Dekker noemt in 't Groentje ook nog een stedenbouwkundig argument: Plan Hoenderik zou de natuurlijke (groene) afronding van het dorp zijn. Groen is het dorp aan die zijde al dus in dat opzicht is plan Hoenderik niet nodig. Stedenbouwkundig vormt Hoenderik eerder een rafelrand. De bebouwing eindigt diagonaal op de hoek Camminghalaan/Hoenderiklaan. Niets ronds aan. En wat ligt er in de toekomst dan voor de hand? Juist, dat we de bebouwing doortrekken langs de noordrand van het dorp in de richting van het Vagantenpad. De verstedelijking van het Kromme Rijn-gebied is dan toch al begonnen. De gronden zijn misschien al aangekocht door speculanten. Mogen wij te zijner tijd weer hopen op woningen voor Bunnikers.

Bram ter Keurs

Bunnik