• Caroline Boumans en Marion van Delft in de schoolbibliotheek waar kinderen een bordsessie houden over een actie die ze opzetten voor een goed doel (en die de volgende dag 272,50 opleverde)

    Kuun Jenniskens

Nieuwe naam Nicolaasschool vanwege nieuwe koers

ODIJK Op 29 juni bij het eindfeest van de viering van het 60-jarig bestaan van de St.Nicolaasschool in Odijk, wordt een nieuwe naam voor de school bekend gemaakt. Wat is de reden voor deze naamswijziging? ,,Als schoolteam gaan we nieuwe koers varen", zo legt directeur Caroline Boumans uit.

Kuun Jenniskens

Een naam veranderen staat voor het losmaken van je geschiedenis. De Nicolaasschool haalde in 2013 de landelijke pers als ‘pestschool’ - kinderen pesten elkaar langdurig en de school werd als onveilig ervaren. Vanaf die tijd ging het bergafwaarts met het leerlingenaantal en halveerde de school van 400 naar 200 leerlingen. Kinderen vertrokken naar de Bongerd, ook vanuit groepen 4, 5 en 6. Dat gebeurde niet zonder reden. Landelijke media zoals Telegraaf en Hart van Nederland zaten er bovenop. Schooldirecteur Caroline Boumans: ,,Dit had grote impact, het was echt traumatisch. De toenmalige directie haalde direct de inspectie erbij. Eind 2013 was de veiligheid weer dik in orde, en dat is nog steeds het geval.”

TOEZICHT Het blijkt een misverstand dat oudere kinderen toezicht houden tijdens pauzes: ,,Op het schoolplein hebben leerkrachten altijd de verantwoordelijkheid. Sinds 2013/2014 is de Sport BSO ook aanwezig in de pauzes voor sport en spel. Waar de verwarring waarschijnlijk in zit, is dat oudere leerlingen zijn opgeleid tot ‘mediator’ vanuit het landelijk antipest programma De Vreedzame School. Per toerbeurt lopen zij in hesjes op het schoolplein en bieden hulp aan bij een conflict.”

ZWAK Een andere kwestie is dat in januari 2017 de school door de inspectie als ‘zwak’ wordt betiteld. De school komt onder intensief toezicht. In december 2017 rolt een ‘voldoende’ uit het inspectierapport. Het team heeft flinke stappen gemaakt, maar omdat de resultaten van leerlingen achterwege blijven, wil de inspectie dat de school beter inspeelt op het niveau van de individuele leerling.

NIEUWE KOERS Directeur Caroline Boumans en Marion van Delft (als groepsleerkracht jarenlang verbonden aan de school) vertellen dat de afgelopen 1,5 jaar hard gewerkt is aan verandering. Caroline: ,,We hebben een nieuwe koers ingezet en die willen we via de nieuwe naam nadrukkelijk tot uitdrukking brengen. 1,5 jaar geleden zijn we het pad ‘Groei telt’ ingeslagen en dat resulteert in een andere onderwijsaanpak. Als schoolteam gaan we een nieuwe koers varen. Na 60 jaar de naam Nicolaas te hebben gedragen, zien we dat als een mooie afronding. Niet iedereen is blij dat de naam wordt losgelaten. Voor veel mensen is deze naam verbonden met hun jeugd, dus er zit de nodige emotie bij. We laten het verleden echter niet los, daarbij laten we de mooie dingen van de school niet vallen - zoals warmte, openheid en gezelligheid.”

BORDSESSIES Het team is extern begeleid bij deze verandering, leerkrachten hebben veel gelezen en zijn op andere scholen gaan kijken. Marion: ,,We zijn bij elkaar in de klas gaan kijken en geven elkaar feedback. Verder houden we als team elke week bordsessies, waarbij we voor een bepaalde periode een doel bepalen - bijvoorbeeld over spelling of over 'groepsdoorbroken' werken. Daar verbinden we acties aan. De enige vraag hierbij is: ‘wat heeft de leerling eraan?’ Iedere groep doet bordsessies, en vanaf groep 5 doen kinderen dit zelf; ze bepalen zelf het onderwerp en bewaken de tijd. Zo heeft een klas besloten dat ze het stiller wil hebben bij de overgang van de ene les naar de andere."

MEER RUIMTE ,,Hiervoor was ons onderwijs traditioneler”, aldus Caroline. ,,We werkten met een methode waarbinnen wel op drie niveaus kon worden gewerkt, maar er was weinig ruimte om zelf te ontdekken en de nieuwsgierigheid te prikkelen. De opdrachten waren gerichter. Komend schooljaar integreren we vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. Begrijpend lezen vinden we erg belangrijk, maar zeker ook sociale vaardigheden en burgerschap.”

PERIODEPLAN De ontwikkeling van ieder individueel kind wordt beter begeleid, legt Marion uit: ,,Per periode van 3 weken maken we een plan voor elk leerdoel. Vooraf wordt getoetst waar het kind staat. Zo kunnen we goed bepalen wat hij of zij nodig heeft. Per les wordt bijgehouden of het kind de instructie en de stof heeft begrepen. Aan het eind van het blok is er opnieuw een toets. Mocht het kind het niet hebben begrepen dan is er extra hulp. Kinderen kunnen zelf ook intekenen als ze meer instructie willen.”

OUDERS Caroline vertelt dat ouders betrokken zijn bij de veranderingen. ,,We hebben hen gevraagd wat ze belangrijk vinden. Ouders willen ook een rol spelen - je bent met elkaar de school. Over de ingezette veranderingen krijgen we positieve reacties.”

NAAM We kunnen nog geen tipje van de sluier geven, de naam wordt echt pas op 29 juni prijsgegeven. Die dag laten we op www.bunniksnieuws.nl weten wat het is geworden.