• De aanleg van deze nieuwe weg - de Limesbaan - had het sluipverkeer in het buitengebied grotendeels moeten oplossen. Volgens bewoners is dat niet gelukt.

    Kuun Jenniskens

N410 nog steeds gevaarlijk druk

HOUTEN BUNNIK 't Groentje ontving van de Bewonersgroep Burgweg N410 een Open Brief. Hierop vroeg de krant reacties bij Houten en Bunnik en de provincie. Zij reageren met een gezamenlijke verklaring, waarin ze toegeven dat ze nog niet zo ver zijn als ze zouden willen zijn.

Kuun Jenniskens

Hieronder allereerst de tekst van de ingezonden Open brief:

,,Houten is de laatste 15 jaar enorm gegroeid. Maar met de auto de snelweg op richting het oosten van het land is nog steeds niet goed geregeld. Al dat verkeer sluipt door het buitengebied dat er niet op is ingericht. Wij, bewoners aan de N410, willen eindelijk maatregelen om het doorgaande verkeer te weren. Ons geduld is lang genoeg op de proef gesteld. Bij de bouw van Houten-zuid is een aansluiting beloofd op de snelweg voor al het verkeer dat niet in het buitengebied thuishoort. Maar de maatregelen tot nu toe, zoals de opening van de N421 (Limesbaan) in 2015 en de afsluiting van de Rijsbruggerweg, hebben op de N410 geleid tot meer verkeer.

Er zijn aanvullende plannen in voorbereiding om de veiligheid te verbeteren en de drukte te verminderen Dit zijn: het aanleggen van een fietspad langs de N410; het aansluiten van de N421 op de A12 met een oprit richting Arnhem; het plaatsen van een spitsknip op de Achterdijk bij Vechten. Deze maatregelen zijn goed maar onvoldoende. De maatregelen leiden tot een reductie van het verkeer op de N410 met zo'n 10% ten opzichte van de situatie voor de opening van de N421. Ondertussen groeit de hoeveelheid verkeer jaarlijks. En op de N410 merken we het direct als er weer een file staat op de A12 of de A27 (file op de Houtenseweg/Kruisweg). En daar bovenop komt straks het verkeer van de nieuwbouw in Houten en Odijk (Burgje, Odijk-west). We vrezen een forse toename van verkeer.

Wij hebben de provincie meerdere voorstellen gedaan om de veiligheid te verbeteren en het doorgaande verkeer effectief te weren. In opdracht van de provincie zijn de voorstellen onderzocht. Ze blijken haalbaar en effectief. Als er niet alleen een oprit maar ook een afrit vanaf de Limesbaan op de A12 richting het oosten wordt aangelegd, leidt dat tot een verkeersreductie tot 40%. Maar ja, dat kost geld. Ambtelijk is ons gemeld dat de bestuurders van de provincie en de gemeenten onze voorstellen afwijzen want ´te duur, effect te gering en ruimtelijke impact'. Wij voelen ons afgescheept, deze argumenten zijn altijd bruikbaar als je iets niet wilt. Maar met de voorstellen van de bestuurders zelf worden de beloften om het doorgaande verkeer uit het buitengebied te weren bij lange na niet waargemaakt.

Daarom hebben wij afgelopen week een Brandbrief gestuurd aan de fractievoorzitters van Provinciale Staten en de gemeenteraden van Houten en Bunnik. Wij doen een dringend beroep op hen om onze voorstellen wel serieus te nemen. Want, belofte maakt schuld."

Dick Juffermans (Bewonersgroep N410)

BRANDBRIEF Deze Open brief is een verkorte versie van de Brandbrief die de Bewonersgroep stuurde naar de fractievoorzitters. Ook al richten deze inwoners zich tot fractievoorzitters, toch stelde ‘t Groentje vragen aan bestuurders van de gemeente Bunnik, Houten en de provincie Utrecht. Ondanks het feit dat ‘t Groentje heeft aangegeven het niet op prijs te stellen dat deze vragen gezamenlijk worden beantwoord - omdat hiermee verschillen tussen bestuurslagen kunnen worden weggepoetst die mede oorzaak zouden kunnen zijn van de stroperigheid van het proces - hebben de drie bestuursorganen zonder nadere uitleg menen te kunnen volstaan met een gezamenlijke verklaring.

BESTAANDE WEGEN Samenvattend zeggen de bestuurders dat na jaren van studie en discussie de provincie Utrecht en de gemeenten Bunnik en Houten het in 2017 eens zijn geworden over een integraal maatregelenpakket voor het buitengebied. Vorig jaar maart is dit - een dag voor de gemeenteraadsverkiezingen - beklonken met een bestuursovereenkomst. ,,Het doel van de afspraken is het doorgaand autoverkeer in het gebied te stimuleren zoveel mogelijk gebruik te maken van de daarvoor bestemde wegen, zoals de N421 (Houten-A12) en de N229 (Bunnik-Wijk bij Duurstede).”

DADEN Verderop in de verklaring: ,,We begrijpen heel goed dat bewoners van het buitengebied van Bunnik-Houten daden wil zien. Juist omdat het lang heeft geduurd om tot de integrale overeenkomst te komen en de verkeersintensiteit volgens tellingen toe blijft nemen. Hoewel we niet zover zijn als we zouden willen zijn, zijn er sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomst duidelijke stappen gezet: een aantal van de beloofde maatregelen is intussen afgerond, terwijl bij andere maatregelen duidelijk voortgang is of wordt geboekt.”

WACHTEN OP WONINGBOUW Over de activiteiten van de Bewonersgroep staat er in de verklaring: ,,Vertegenwoordigers van de bewoners aan de N410 hebben op actieve wijze alternatieve maatregelen aangedragen om te komen tot het terugdringen van het autoverkeer en doen dat ook nu via hun Brandbrief en Open brief. De provincie heeft recent nog met de initiatiefnemers gesproken en de plannen onderzocht. Enkele ideeën, zoals het opwaarderen van de parallelweg A12 zijn al eerder onderzocht door de provincie. Daarbij is toen al geconcludeerd dat ze vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, kosten en ruimtelijke inpassing niet haalbaar zijn. Daarnaast stellen bewoners aan de N410 voor om dit deel van de provinciale weg vanaf de Achterdijk door te trekken naar de N229. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de woningbouwontwikkeling in de gemeente Bunnik en hoe een eventueel doorgetrokken N410 daarin in te passen valt, kan over de haalbaarheid van dat plan geen uitspraak gedaan worden.”

INFORMATIEAVOND Om inwoners nadere uitleg te geven over de te nemen stappen organiseren Houten, Bunnik en de provincie Utrecht op donderdag 21 februari van 19:30 tot 21 uur een bijeenkomst in het Postillion Hotel in Bunnik.

DE NEGEN MAATREGELEN De stand van zaken van de afgesproken maatregelen is als volgt:

1.  Aanleg van een oostelijke ontsluiting van Houten op de A12 (aftakking van de N421), alleen in oostelijke richting;

Er is een ontwerp dat voldoet aan de eisen van het Rijk. Maar vanwege bijgekomen ontwerpeisen zijn de kosten beduidend hoger geworden dan het beschikbare budget. Provincie en Rijk zijn met elkaar in gesprek over een oplossing.

2.  Vernieuwen voetgangers/fietsbrug over de A12 bij station Bunnik;

Ontwerp en budget zijn gereed. De brug wordt verbreed en er komen op- en afritten waarover gefietst kan worden. Het bestemmingsplan moet nog worden aangepast. Ook moet er grond worden aangekocht. De uitvoering is gepland in 2019-2021.

3. Onderzoek om de veiligheid in de tunnel onder de A12 (Achterdijk) te verbeteren;

Er is onderzocht hoe de veiligheid in de tunnel kan worden verbeterd. De tunnel zelf is smal en kan niet tegen redelijke kosten worden verbreed. Om toch de snelheid van de auto’s in de tunnel te beperken, komt er een snelheidsremmend plateau in de Achterdijk, kort voor de tunnel. Ook wordt de verlichting in de tunnel aangepast. De uitvoering is gepland in 2019. Als een spitsafsluiting wordt aangelegd in de Achterdijk (project 5), zal de verkeersveiligheid tijdens de spits voor fietsers en voetgangers duidelijk verbeteren.

4. Verbeteren van de bereikbaarheid van Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum voor touringcars via de zuidelijke parallelweg van de A12 Personenauto’s en fietsers kunnen het fort bereiken via de Achterdijk/tunneltje A12;

Touringcars kunnen niet door dat tunneltje en moeten omrijden. De route via de parallelweg A12 is daartoe aangewezen en wordt aangepast. In verband met de voorgenomen spitsknip in de Achterdijk (project 5) bestaat de kans op sluipverkeer via deze route. Daarom is in de route een bussluis voorzien. De uitvoering is gepland in 2019.

5. Het aanbrengen van een spitsknip op de Achterdijk ten zuiden van de Marsdijk;

Voor de maatregel kan worden gerealiseerd moeten er nog twee belangrijke dingen gebeuren: a.  het vaststellen van het ontheffingenbeleid: wie mag wel en wie niet tijdens de spits door de afsluiting. b. Daarnaast moet de afsluiting zelf nog technisch en organisatorisch worden vormgegeven. De planning van de gemeente Bunnik is erop gericht om het ontheffingenbeleid in de eerste helft van 2019 vast te stellen en in de tweede helft van het jaar een officieel verkeersbesluit te nemen. Daarover zal de gemeente vooraf nog contact opnemen met bewoners in de directe omgeving van de spitsknip en met ondernemers in een iets ruimere omgeving. Tegen de spitsafsluiting is bezwaar en beroep mogelijk. De feitelijke uitvoering verwachten wij in 2020.

6. De aanleg van een vrijliggend fietspad langs en parallel aan de N410 tussen Odijk en Houten; 

Er ligt een ontwerp voor een vrijliggend fietspad. Dat komt vanaf Houten gezien deels rechts en deels links van de N410-Houtenseweg te liggen. Verder zal het parallel lopen op enige afstand van de Burgweg. De aanleg kost ruim 4 miljoen euro. Provincie en gemeenten maken daarover nadere afspraken. Dit fietspad gaat aansluiten op een ander fietspad dat al in 2019 wordt aangelegd langs de Burgweg tussen de nieuwbouwwijk “Het Burgje” en de provinciale weg N229. Op de inloopavond kunt u tekeningen van het ontwerp inzien.

7. Het verbeteren van de geslotenverklaring van de Binnenweg;

Daartoe moesten verkeersborden worden aangepast. De gemeente Bunnik heeft deze maatregel inmiddels uitgevoerd.

8. Het verbeteren van het kruispunt van de Binnenweg met de N421; 

Dit betreft enkele fysieke aanpassingen op het grondgebied van de gemeente Houten op de aansluiting Binnenweg-N421. Deze maatregel moet voorkomen dat verkeer illegaal vanaf de Binnenweg de N421 oprijdt (en vice versa). De gemeente Houten voert deze werkzaamheden begin 2019 uit.
9.  Onderzoek om de verkeersafwikkeling van de aansluiting N410 met de Rondweg en de Binnenweg te verbeteren; 

De provincie en gemeente Houten onderzoeken hoe het auto- èn fietsverkeer op dit kruispunt vlotter en veiliger kan worden afgewikkeld met behulp van een aangepaste verkeersregelinstallatie en met aanpassing van de fietspaden.