• De gemeente en politie willen meer samenwerking met burgers om de veiligheid te vergroten.

    Archief 't Groentje

Inzet op samenwerken en bewustzijn

ODIJK De gemeente Bunnik zet in op samenwerking met andere instanties en de burger zelf, als het gaat om de veiligheid. Met Centrum voor Elkaar wordt ingezet en de gemeente werkt samen met de politie en jongerenwerk om de veiligheid in de gemeente te vergroten. Dat staat in het uitvoeringsplan veiligheid 2017, dat vorige week naar de gemeenteraad werd gestuurd.

Agnes Corbeij

Het plan geeft ook een terugblik op de afgelopen jaren. De cijfers laten zien dat het aantal misdrijven sinds 2008 flink is gedaald. Het aantal woninginbraken en autokraken blijft wel een zorgenkindje.

SAMENWERKING Het komende jaar gaat de gemeente verder inzetten op burgerparticipatie en samenwerking om het aantal inbraken en autokraken verder te laten dalen. Huiselijk geweld wil de gemeente aanpakken door het Centrum voor Elkaar, de politie en OM goed te laten overleggen. Vanuit het Sociaal Domein wordt er een regievoerder aangesteld voor de complexe casussen. Deze persoon zal een belangrijke rol krijgen binnen de samenwerking en afstemming binnen de persoonsgerichte aanpak.

JONGEREN Als derde prioriteit noemt de gemeente het voorkomen van jeugdoverlast. Overleg tussen Jongerenwerk, Halt, politie, Centrum voor Elkaar en gemeente is al geïntensiveerd en daarmee is een meer integrale aanpak ontstaan, die zijn vruchten afwerpt.

 

Een uitgebreider artikel over dit onderwerp staat volgende week in de papieren versie van het Bunniks Nieuws.