• De koks van de Eettafel in de vernieuwde keuken.

    Agnes Corbeij

Huiskamer krijgt dit keer geen geld

ODIJK Het laatste subsidieverzoek van de Huiskamer van Odijk bij de gemeente werd eind oktober afgewezen. Het bestuur van de Huiskamer had met 7.500 euro de vernieuwing van de keuken willen financieren. De gemeente vindt dat het dorpse initiatief in 2015 en 2016 genoeg subsidie gekregen heeft. Het bestuur gaat bezwaar aantekenen.

Agnes Corbeij

Het college besloot om deze subsidie niet toe te kennen. Daarvoor geeft zij verschillende redenen. Allereerst heeft de Huiskamer van Odijk in 2015 en in 2016 al subsidie gekregen van de gemeente. In de informatienota aan de gemeenteraad zegt het college hierover: "De subsidies die de Huiskamer van Odijk over 2015 en 2016 heeft ontvangen waren verhoudingsgewijs (in relatie tot andere lokale initiatieven) al aanzienlijk.

BESTAANSRECHT We hebben toen bij het bestuur van de Huiskamer aangegeven dat het initiatief eerst bestaansrecht moest opbouwen, voordat over een eventuele vervolgsubsidie gesproken kon worden. Toch vraagt minder dan een jaar later De Huiskamer opnieuw om subsidie van de gemeente." Ondertussen is het ledenaantal van de Huiskamer wel gestegen van 50 tot 600 huishoudens. Daarmee is een kwart van Odijk lid.

De vernieuwde keuken is nodig om de Eettafel van Odijk te organiseren in het Dorpshuis. Het doel van de Eettafel is om veertig inwoners samen te laten eten, een gezellige avond te bieden en zo in contact te brengen met dorpsgenoten. De wetgeving vereist daarvoor een aanpassing in de keuken.

LOCATIE Volgens het college is niet duidelijk of de Huiskamer heeft onderzocht in hoeverre de Eettafel van Odijk op andere locaties (bijvoorbeeld in sportkantines) kan worden georganiseerd. Daarmee zou het aanpassen van de keuken in het Dorpshuis wellicht vermeden kunnen worden. Rens van den Boom, voorzitter van de Huiskamer van Odijk: "Als ze dit even gevraagd hadden, had ik kunnen vertellen dat er in Odijk geen keuken is die al aan de eisen voldoet. Sportkantines hebben een frituurkeuken, net als het Dorpshuis had."

CONCURRENTIE Een ander argument om geen subsidie te verlenen, is dat de Eettafel van Odijk kan gaan concurreren met bestaande maaltijdvoorzieningen in het dorp. In die zin zou een subsidie oneerlijk zijn. In de nota staat: "Onduidelijk is welke gevolgen dit zou hebben voor de bestaande initiatieven en hoe eventueel met deze voorzieningen kan worden samengewerkt."

Ook daarop heeft Van den Boom een simpel antwoord: "De twee partijen die de wethouder noemde waren 't Wapen van Odijk met de aanschuiftafel en het 'eten met dorpsgenoten' van de kerken. De eerste wilde niet samenwerken en de tweede heeft ons expliciet gevraagd dit initiatief door te zetten, omdat zij de vraag niet aankunnen. Zij hebben ons zelfs financieel gesteund voor onze nieuwe keuken."

UITVERKOCHT De behoefte bleek duidelijk tijdens de eerste twee edities van de Eettafel: "Beide keren uitverkocht, veertig mensen per keer. Er kwamen niet alleen ouderen, ook mensen die nog niet zo lang in het dorp wonen en mensen willen leren kennen."

Het bestuur van de Huiskamer van Odijk gaat bezwaar aantekenen tegen de beslissing. Van den Boom: "Door deze beslissing zitten wij nu wel in een onzekere situatie. We hebben wel contributie van de leden, maar die is niet bedoeld voor dit soort investeringen." Ook zijn er gesprekken met andere subsudieverstrekkers.