• Wethouders Jorrit Eijbersen en Erika Spil

    Kuun Jenniskens

Grootschalige woningbouw op de agenda; 1 miljoen euro uit spaarpot

Kuun Jenniskens

ODIJK Bij het woord 'Uitvoeringsstrategie' denk je niet direct aan grootschalige woningbouw. Toch worden onder deze noemer plannen gemaakt om 'substantieel' te bouwen in het groene gebied ten westen van Odijk. Deze week vergadert de gemeenteraad over een fors aantal extra woningen. Een en ander is het gevolg van de raadsbrede motie van 9 maart 2017.

In het raadsvoorstel staat dat in Bunnik substantieel moet worden gebouwd. De Bunnikse gemeenteraad heeft in maart met de motie aangegeven, hier zelf graag de regie op te willen voeren.

Een Bunniks aantal woningen wordt in de Uitvoeringsstrategie niet genoemd. In de Woonvisie staan 1390 woningen tot 2030. Eerder is rondom een onderzoek naar de capaciteit van de N229, het aantal van 2000 gevallen.

BOUWEN IN GROEN Het Bunniks bestuur wil niet alleen in de kernen, maar ook in het buitengebied grootschalig gaan bouwen. Dit is in strijd met de koers van de provincie, die vraagt om groei binnen steden en dorpen en om het groene buitengebied te sparen. Bunnik zal dus met een goed verhaal moeten komen, zo stelt B&W. Het raadsvoorstel blaast hoog van de toren over de goede positie van Bunnik in de regio.

In 2018 gaat Bunnik onderzoeken hoeveel woningen haalbaar zijn. Daarbij wordt ook gekeken of Bunnik een 'coalitie' kan vormen met een andere gemeente. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, verwacht B&W dat er pas vanaf september 2018 aan draagvlak in de regio kan worden gewerkt. Een concreet lobbyresultaat is er daarom pas in 2019.

STATIONSGEBIED De Uitvoeringsstrategie gaat over meer dan alleen grootschalige woningbouw. De gemeenteraad wordt gevraagd nog een aantal zaken te onderschrijven. Zoals het ontwikkelen van het stationsgebied tot een OV knooppunt.

Ook zal er in de dorpskernen zelf het nodige moeten worden gebouwd - dit wordt genoemd: 'het aantrekkelijker maken van de dorpskernen'.

De drie dorpscentra en de voorzieningen moeten een kwaliteitsslag krijgen. Met als doel de sociale kracht van de gemeente vergroten. Ook op het punt van recreatie ligt er nog een opgave.

1 MILJOEN De vraag vanuit B&W aan de gemeenteraad is om aan de gemeente een 'Programmaorganisatie' toe te voegen. Vergelijkbaar met het eerdere Projectbureau, die de 1000 woningen ten westen van Odijk ontwikkelde. Toen dit bouwproject vanwege de economische crisis moest worden geschrapt, moest Het Burgje worden gebouwd om de kosten van het Projectbureau terug te verdienen. Om die reden zijn in Het Burgje geen sociale huurwoningen opgenomen, want dat leverde onvoldoende op.

RISICO Dat gevaar ligt er weer, nu de gemeente opnieuw een dergelijke organisatie gaat inrichten. Dit kost 1 miljoen euro voor de jaren 2018 en 2019. Het gaat hier puur om het versterken van de organisatie en het doen van onderzoek. Dit geld is niet bedoeld om de strategie daadwerkelijk uit te voeren. Hiervoor moet de gemeenteraad op een ander moment in de buidel tasten.

De gemeenteraad krijgt voorlopig niet het in de motie gevraagde inzicht in budgetten en investeringen en risico's. Dat beeld ligt er waarschijnlijk pas eind 2019 - dus over twee jaar, zo meldt het raadsvoorstel.

DEZE WEEK OPEN HUIS Het Bunniks Nieuws kreeg pas recent informatie over dit extra Open Huis op donderdag 30 november. Helaas hebben we dit belangrijke inspreekmoment daarom niet tijdiger kunnen aankondigen.