• Schuur wordt samen met kuilplaten gesloopt om er een villa te bouwen

    Kuun Jenniskens

Geen lintbebouwing langs Achterdijk

ODIJK De gemeenteraad heeft wethouder Erika Spil (P21) kaders meegegeven voor de uitruil van functies van het Oostromsdijkje met de Achterdijk. Op Oostromsdijkje 3a worden 3b drie schuren gesloopt en daardoor mag er op de Achterdijk 66b een villa worden gebouwd. De gemeenteraad is akkoord mits de landschappelijk inpassing goed wordt geborgd - zodat dit plan niets afdoet aan de kwaliteit van het landschap.

Kuun Jenniskens

Met name Inge Verhoef legde hier namens P21 de nadruk op: ,,Blijven de kwaliteiten van het gebied wel overeind? Zeker omdat hier het belang van slechts één individu speelt moeten we hier kritisch naar kijken. We willen geen lintbebouwing aan de Achterdijk.” Verhoef vroeg om meer info over de afmetingen van de nieuwe woning. Wethouder Spil zei dat deze te vinden zijn in het Bestemmingsplan voor het Buitengebied uit 2011. ,,Daarin staat bijvoorbeeld dat er niet meer dan 500 vierkante meter bebouwd mag worden en dat de hoogte niet meer dan 9 meter mag bedragen.”

Volgens de wethouder is de gebiedskwaliteit geborgd door Omgevingsvisie: ,, Daarnaast komt er een landschappelijk inpassingsplan en een welstandstoets - deze adviezen nemen we ook over. Het type woning dat aan de Achterdijk wordt gebouwd komt in een volgende fase hier aan de orde.”

Cor Kool zei namens het CDA blij te zijn met dit voorstel, omdat de verkeersveiligheid op het Oostromsdijkje verbetert omdat na sloop van de schuren het zicht op de weg flink wordt verbeterd.

Erika Spil verzekerde dat er in het vervolgproces voldoende ruimte is om de ruimtelijke kwaliteiten te waarborgen en dat ze dit als aandachtspunt meeneemt.