• Jorrit Eijbersen en Erika Spil

    Kuun Jenniskens

College presenteert programma 2018-2022; Bunnik bouwen voor elkaar

ODIJK Op 4 oktober presenteerde het college haar collegeprogramma. Het overkoepelende thema is 'Bunnik bouwen voor elkaar'.  Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) en wethouder Erika Spil (P21) presenteerden een verhaal waarbij naast bouwen, sociale kracht als belangrijke kracht wordt gezien. De circulaire economie vraagt ook inzet van de gemeente. Daarbij wordt gezocht naar nieuwe vormen van participatie.

 

REGIO Bunnik is sterk verbonden met haar omgeving, aldus het college. De economische groei van de regio zorgt voor een sterk toenemende mobiliteit en een grote vraag naar (betaalbare) woningen. De gemeente merkt dit ook in Bunnik. Het college werkt graag mee aan oplossingen voor deze uitdagingen onder het motto ‘Regionaal denken en lokaal doen’. Tegelijkertijd moet het dorpse karakter, het groene buitengebied, de onderlinge verbondenheid en het voorzieningenniveau behouden blijven voor de huidige en toekomstige inwoners van de gemeente. Met het programma ‘Bunnik bouwen voor elkaar 2018-2022’ legt het college van burgemeester en wethouders de basis voor deze ambities met behoud van de Bunnikse kwaliteit.

BOUWEN Voor het behouden van het aantal inwoners van de gemeente moet er binnen de dorpen gebouwd worden. Daarnaast is de gemeente bereid om in het kader van de regionale woningvraag een stevige bouwopgave op zich te nemen. Dit gaat over de bouw van 1000 tot 5000 woningen. De exacte invulling van de bouwopgave gaat de gemeente samen met inwoners, regio en marktpartijen verder uitwerken. De uitbreiding in en buiten de drie kernen gebruiken we om de leefbaarheid van de gemeente te versterken. Nieuwe woningbouw en nieuwe inwoners maken de dorpen aantrekkelijker. Het maakt doorstroom mogelijk naar woningen die (beter) aansluiten bij de levensfases van inwoners. Ook garandeert de komst van nieuwe inwoners dat het voorzieningenniveau en winkelaanbod in de kernen op peil blijft. Zo blijven de dorpscentra levendige ontmoetingsplaatsen.

STATION De verdere ontwikkeling van het stationsgebied tot een knooppunt voor openbaar vervoer met extra fietsroutes en fietsvoorzieningen, vermindert de druk op het wegennet in en rond de dorpen. Nieuwe wegen en routes vergroten ook de bereikbaarheid tussen de kernen onderling. Door meer bezoekers van het aantrekkelijke Kromme Rijngebied naar onze drie kernen te trekken, profiteren meer mensen en plekken in de gemeente van het toenemende toerisme in de regio.

SAMENLEVING De gemeente bouwt niet alleen huizen en wegen. Maar ook aan onderlinge verbondenheid, een sterke gemeenschap voor iedereen. Het college gaat inzetten op gezondheid, beweging voor jong en oud, het versterken van de sociale kracht en bieden zorg waar nodig is. Ook verder bouwen aan een duurzaam Bunnik, met impulsen voor een circulaire economie, duurzame energieopwekking en - besparing. En aan een veilig leefklimaat. Dit doet het college samen met inwoners, ondernemers, buurgemeenten, regiopartners en andere overheden. ,,Alleen zo blijft Bunnik de groene gemeente waar we prettig wonen met elkaar, centraal gelegen in de snelst groeiende regio van Nederland."

SAMEN MET ANDEREN Voor alle ambities uit het collegeprogramma is de bescheiden financiële situatie van Bunnik niet toereikend. De gemeente kan dit alleen in samenwerking met andere overheidspartijen – zoals de rijksoverheid, provincie en buurgemeenten – realiseren. Het bouwen aan deze coalities zorgt voor de benodigde expertise, onderhandelingskracht en investeringsruimte waar we van afhankelijk zijn. Als blijkt dat het college haar ambities kan uitvoeren, gaat de gemeente deze samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen verder invullen. Daartoe moet de communicatie- en participatiekracht van de gemeente worden vergroot. Dat is nodig omdat de gemeente haar ambities alleen samen met inwoners, ondernemers en betrokkenen kan realiseren. "Van bolwerk tot netwerk", zo noemde wethouder Spil de organisatieverandering die de gemeente in gang zet.