• Hein Hoitink (Liberalen), Leny Visser (CDA) en Arie Viskil (P21) zijn als fractievoorzitters de sleutelfiguren bij de coalitievorming

    Kuun Jenniskens

Coalitie CDA en P21 lukt niet

ODIJK Verkenner Jan Hoekema ziet geen heil in de samenwerking tussen P21 en CDA. Met name over kwesties als bestuursstijl en cultuur bestaan tussen de twee partijen grote verschillen van inzicht. Hij adviseert te kijken of de samenwerking tussen P21 en De Liberalen kan worden voortgezet en vernieuwd.

Kuun Jenniskens

Arie Viskil (P21) beaamt dat de verschillen te groot zijn: “Met het CDA zou het lastig worden, in die zin dat we steeds in discussie zouden moeten over hoe we het proces gaan aanvliegen. Dat geeft frustratie, leidt teveel af van de inhoud, en gaat ten koste van de bestuurskracht.” Volgens Viskil heeft Hoekema niet aangedrongen op gesprekken tussen P21 en CDA, omdat de meningen van beide partijen voldoende helder waren.

RUGDEKKING “Wij vinden het belangrijk”, zo legt Viskil uit, “dat je als coalitiepartijen het college echt een richting meegeeft. Wij willen houvast en comfort bieden aan de wethouders - rugdekking geven als ze met inwoners en andere overheden in gesprek zijn, zodat wethouders zeker weten dat ze namens de meerderheid van de gemeenteraad spreken.” Viskil gaat verder: “Het CDA wil een grotere afstand tussen raad en college, en dat de raad tussentijds kan bijsturen. P21 wil inwoners aan het begin betrekken, zodat het college kan uitvoeren, zonder tussentijds door de raad te worden teruggefloten.”

KLOOF Leny Visser (CDA) noemt de conclusie van Hoekema onontkoombaar: “Ik verbind dit aan de afgelopen periode; dat we hebben afgesproken met elkaar in gesprek te gaan en dat dit niet op gang is gekomen. We hebben elkaar letterlijk en figuurlijk niet kunnen bereiken; er is een kloof die niet valt te overbruggen.” Leny Visser geeft als bijvoorbeeld dat er vanuit P21 geen reactie kwam op hun visie over bestuursstijl. “P21 stuurde hun stuk naar de verkenner, niet naar ons. Zo waren er meer misverstanden, die veelzeggend zijn.”

POLITIEK LIGT BIJ RAAD CDA wilde inderdaad een breed raadsprogramma: “Wij willen graag de politieke spanning uit het college halen. We willen geen wethouder zoals Erika Spil die met de politieke vlag van P21 loopt te zwaaien, terwijl de fractie van P21 geen politieke passie uitstraalt. Het moet andersom zijn; de gemeenteraad bedrijft politiek en de wethouder voert uit wat de hele gemeenteraad wil, dus niet alleen wat P21 wil. Wij zijn van mening dat het college de raad comfort moet geven. Vanuit zo’n basisverschil kom je dus moeilijk op één lijn. ”

ERVARING Hoekema adviseert om met ervaren wethouders verder te gaan, omdat de kans groot is dat Bunnik een onervaren burgemeester krijgt. Wel moet het bestaande wethoudersteam van Spil (P21) en Eijbersen (Liberalen) gevoed worden met nieuw elan. Idee dat hij oppert is om een derde (parttime) wethouder toe te voegen.

MEERDERE OPTIES Hein Hoitink zegt namens De Liberalen dat er meerdere opties mogelijk zijn, ook zonder P21. "Binnen de fractie gaan we alle opties bespreken. Het is jammer dat het niet is gelukt met CDA en P21, want als echte democraten vinden we dat de verkiezingsuitslag moet worden gerespecteerd."