Buitengebied blijft mooi door bestemmingswijziging

In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze wijzigingsbevoegdheid voorziet bij beëindiging van een agrarisch bedrijf in een wijziging van een agrarische naar een woonbestemming. Met de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Bunnik 2011' heeft de raad ingestemd met deze procedure en de bevoegdheid voor de toepassing ervan over gelaten aan het college. De nieuwe eigenaren van deze boerderij aan de Tureluurweg zijn de eersten die van deze mogelijkheid gebruik maken.

De nieuwe eigenaren van het perceel gaan vijf voormalige agrarische bedrijfsgebouwen slopen. In totaal gaat het om 440 m2. Het woonhuis blijft staan en een bestaand gebouw wordt omgebouwd tot paardenstal. Ook komt er een nieuwe berging bij en een buitenrijbaan. De plannen hebben zes weken ter inzage gelegen en de gemeente heeft geen zienswijzen ontvangen. Daarom heeft het college besloten de bestemmingsplanwijziging door te voeren.

De gemeente hoopt met deze mogelijkheid leegstand te voorkomen en de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit te verhogen. Er worden wel eisen gesteld aan de inrichting van het perceel in verband met land-schappelijke inpasbaarheid. Zo moet het erf herkenbaar zijn als traditioneel boerenbedrijf en moet het groene karakter behouden blijven door bijvoorbeeld bomenrijen, fruit en tuin. Het gebruik van coniferen is bijvoorbeeld niet toegestaan. (AC)