• Het huidige fietstunneltje in Bunnik onder de nieuwe Limesweg

    Gerben Joustra

Actualisering en herieuwing nodig voor Europees project De Limes

WIJK BIJ DUURSTEDE] In 2013 heeft de gemeenteraad de Beleidsnota Archeologie en Beleidskaart Wijk bij Duurstede 2012 vastgesteld. In mei 2017 vroeg Gerard Migchels van het CDA  het college hoe het staat met het vastgestelde beleid en of er een tussentijdse (ambtelijke) evaluatie heeft plaatsgevonden. Amateur archeoloog Gerben Joustra heeft enkele kanttekeningen bij de antwoorden.

Ali van Vemde

De wethouders Wil Kosterman en Hans Marchal laten weten dat een tussentijdse evaluatie heeft plaatsgevonden. Met de archeologische beleidsnota en beleidskaart kan worden bepaald welke archeologische waarden worden beschermd en hoe dat gebeurt. De kaart en het beleid verschaffen voor burgers en bedrijven duidelijkheid over de mogelijke archeologische waarden. Ook is duidelijk wanneer nog acties nodig zijn en kan het worden gebruikt als gemeentelijk archeologisch toetsingskader voor de omgevingsvergunningen. Uit tussentijdse evaluatie is gebleken dat er op enkele punten actualisatie en aanscherping nodig is. Dit wil men samen met de gemeente Houten oppakken.

ROTONDE De net aangelegde rotonde aan de Frankenweg/Steenstraat/Hordenweg/Botersloot ligt in de buurt van twee mogelijke Romeinse wegen. Op de vraag of hier daadwerkelijke archeologische begeleiding plaatsvindt, antwoordt het college dat het westelijk deel van De Engk in het vigerende bestemmingsplan een hoge archeologische verwachting heeft, het oostelijke deel heeft een hoge waarde. In een programma van eisen zijn de eisen en randvoorwaarden aan het archeologisch onderzoek vastgelegd. Tijdens de graafwerkzaamheden zijn zowel Romeinse als middeleeuwse vondsten tevoorschijn gekomen, waaronder een mooi stuk versierd Romeins aardewerk. De onderzoeksresultaten zullen worden uitgewerkt tot een eindrapport. Er zijn nog geen harde aanwijzingen dat de loop van de Romeinse limesweg hier liep. Binnenkort zullen meerdere archeologische begeleidingen plaatsvinden, onder andere bij bouwplan De Driehoek.

REGIONALE SAMENWERKING De gemeente is nauw betrokken bij regionale samenwerkingsverbanden die tot doel hebben het Romeinse erfgoed zichtbaar te maken. Hiervoor werd in 2014 een intentieverklaring getekend, samen met 24 andere Limes gemeenten. Het college noemt onder andere de wandelroute langs Romeinse archeologische vindplaatsen en de fietsroutes, waaronder die van het Archeologische Museum Houten naar Museum Dorestad.

LIMESWEG Gerben Joustra zou graag zien dat het intergemeentelijk overleg wordt geactualiseerd en samen met Utrecht, Woerden en Bunnik de waarheid van weergave van de Romeinse historie in dit gebied geen geweld aan te doen en de boot te missen bij het Europese project. "De gemeente Woerden en Bunnik zijn hier al ver mee. Zo heeft Bunnik zijn Romeinse fort Vechten als zichtbaar monument opgenomen bij het Waterliniemuseum. Hier niet ver vandaan is een stuk van een Romeinse leger- en handelsweg blootgelegd langs de Bunikse Achterdijk. Houten ligt/lag helemaal niet bij deze Limesweg en men doet Bunnik hiermee tekort. Zeker vanwege het feit dat daar de genoemde weg lag met een Romeinse brug over de Rietsloot. Ook Wijk bij Duurstede heeft een grote kans dat een stuk van de Limesweg wordt gevonden, zeker als hij dieper ligt om een drassig gebied te overbruggen. Wijk ligt aan de rivier die destijds de grens vormde van het Romeinse Rijk." Joustra: "Gemeenteraadsleden willen toch ook niet tegen 'achterlichtjes' van door de feiten achterhaald overleg aankijken."